ساختار آپارات و اسلاید

 رسانه های آموزشی نورتاب ساکن(اسلاید،فیلم استریپ،اوورهد،اوپک)
film streep  slid  overhed  opec
این دسته ازرسانه ها شامل فیلم استریب،اسلاید،اوورهد،اپک میشودکه درزیر
به برسی هرکدام از آنها میپردازیم.
فیلم استریب
فیلم استریب عبارت ازیک سری تصاویرثابت است که بانظم ترتیب خاصی روی
یک نوارفیلم مثبت35 میلی متری چاپ شده باشد.فیلم استریپ ازحیث ظاهری
شباهت زیادی به فیلم های متحرک دارد وتنها فرق آنها دراین است که فیلم های
متحرک دارای خصوصیت حرکت هستند.به هریک از تصاویر در فیلم استریپ یک
قاب یا فریم می گویند.دردوطرف فیلم استریپ سوراخهایی به فاصله معین قرار
گرفته اندکه اندازه پهنای فیلم استریپ ازحد این سوراخها35میلی متراست.
فیلم استریپ را از حیث اندازه قابها وطرز قرار گرفتن در پرژکتور به دو نوع یک قابی و دو قابی تقسیم می کنند

.فیلم استریپ های یک قابی بطور عمودی در پرژکتور قرار گرفته و جهت حرکت آنها از چپ به راست است

ولی فیلم استریپ های دو قابی بطور افقی در پرژکتور قرار گرفته و جهت حرکت آنها از چپ به راست است.

در زیر،دو نوع فیلم استریپ یاد شده با یکدیگر مقایسه میشوند:
انواع پرژکتورها
انواع متعددی از پرژکتورهای فیلم استریپ در آموزش مورد استفاده قرار می گیرند که بعضی از آنها عبارتند از:
1-دستگاههای کارتریج خور
2-دستگاههای صامت که برای مطالعه انفرادی مناسب هستند.
3-دستگاههای ناطق که معمولاً مجهز به گوشی و دکمه های شروع ، توقف ، و شروع مجدد هستند.
نگهداری از فیلم استریپ
1-فیلم استریپ ها پس از استفاده حالت اولیه خود را از دست داده و بزرگتر از حد لازم برای قرار گرفتن در قوطی به نظر میرسند.ب

دین ترتیب آن طوری حلقه کنید که باندازه قرارگرفتن درقوطی کوچک شوند.هرگز برای کوچک کردن حلقه فیلم استریپ

به آن فشار وارد نکنید زیرا فشار زیاد موجب خراش برداشتن  فیلم

استریپ و از بین رفتن تدریجی آن مبیشود.
2-انگشتان خود را از برخورد با سطح تصاویر دور نگهدارید وآن را تنها از طریق لبه های کناری ویا دو سرآن که ((لیدر)) نامیده میشود ر دست بگیرید.
3-فیلم استریپ را در پرژکتور به آرامی جابجا کرده و هرگز به مکانیزم بکار اندازنده دستگاه فشار وارد نیاورید.
امتیازات استفاده از فیلم استریپ
1-ارائه و نمایش موضوع واحدی در یک زمان و بطور روشن برای کلیه شاگردان میسر است.
2-نشان دادن تصاویر برای شاگردان جالب بوده و موجبات جلب توجه آنها را فراهم میسازد و انگیزه یادگیری را در آنها تقویت می کند.
3-استفاده از آنها مستلزم تاریک کردن مطلق اطاق نمایش نیست،

ادامه دارد

ساختار و اجزای آپارات پرژکتور 35 میلیمتری

 

ساختار و اجزای نمایش اسلاید

 

 فیلم آپارات پرژکتور8 و سوپر 8

فیلم آپارات پرژکتور8 و سوپر 8

 

سایز فیلم آپارات 8-16-35 میلیمتری

فیلم آپارات 16 میلیمتری

X

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...