بوموسی بندرریگی

    نویسنده :عبدالحمید قیصری

بوموسی بندریگی


با توجه به تبلیغات سوء وگمراه کننده کشورهای استعمارگر تا کنون بسیاری از واقعیت ها در قضایا وزوایای مبارزات ضد استعماری میر مهنا که به حق،اورا مالک دریا ها وصاحب سیف وقلم می نامیدند در پرده ای از ابهام قرار دارد.
تا کنون از تعدادهمراهان وهم رزمان میر مهنا و نام های آنان اطلاعات جامعی منتشر نگردیده است تنها نشانه هایی مبنی بر حضور وهمراهی بزرگانی همچون مرحوم شیخ ثنون مرحوم آقا حاجی حسین صفاری مرحوم آقا محمود ، مرحوم بو موسی وبه روایتی مرحوم القاسمی جد حاکم کنونی شارجه (دکتر قاسمی) و......در مبارزات ضد استعماری میر مهنا که دوش به دوش میر مهنا دلیرانه با دشمن ستیز کردند در برخی منابع بچشم میخورد.
بر کسی پوشیده نیست وپوشیده نمانده است که میرمهنا با سایر یاران وهمرزمانش با برافراشتن پرچم های سیاه لا اله الا اله- محمد رسول الله بر روی قایق هایشان توانست با قدرتی که هنوز هم ناشناخته مانده است پس از 15 سال مبارزه ونبردی بی امان با بزرگترین وقدرتمندترین کشور استعمارگر غرب که مدت 144سال سابقه حضور فعال در خلیج فارس را داشت ودر این بدون هیچ بهانه ای جزیره خارگ را به تصرف خود آورده بود موفق شدند در سال 1767 میلادی با خفت وخواری هلندیهای استعمار گر را برای همیشه نه تنها از جزیره خارگ بلکه از خلیج فارس بیرون براند وبا به زیر کشیدن پرچم دشمن لا اله الا اله- محمد رسول الله را بر بلند ترین نقطه قلعه موسلتاین که دشمن همواره ادعا می نمود که آن قلعه تسخیر ناپذیر است برافراشته نماید .
میر مهنا با شکست قوای هلندیها وتصرف جزیره خارگ موفق شد بزرگترین ناوگان دریایی منطقه را با استعداد 60 فروند کشتی جنگی وقایق های توپدار را در اختیار خود بگیرد.
اقدامات میر مهنا علی الخصوص اخراج هلندیهااز خارگ کریم خان را به شدت ناراحت ونگران کرده بود .در سال 1768میلادی کنسول فرانسه در خواست تعویض منسوجات فرانسوی را با ابریشم گیلان وپشم کرمان به کریم خان پیشنهاد نمود. کریم خان در قبال آن خواستار سرکوب میر مهنا توسط فرانسوی ها شد ولی در این مورد توافقی حاصل نشد وقراردادی منعقد نگردید .کریم خان به شیخ سعدون دستور داد که به خارگ حمله برده ومیر مهنا را سرکوب نماید.
شیخ سعدون هم دست به دامن انگلیسی ها شد.
شیخ سعدون بخوبی آگاه بود که بعداز هلندیها نوبت او وبوشهر خواهد بود از این رو حاضر بود برای از پا درآوردن میرمهنا به هر تلاشی دست بزند.
نماینده کمپانی هند شرقی بریتانیا به خوبی لز خطر میر مهنا برای امنیت تجارت انگلیس در خلیج فارس آگاه بود. موضوع همکاری کریم خان به شورای عالی در بمبئیگزارش داده شد.
شورای عالی پس از بررسی جوانب کار پیشنهادی مبنی براینکه اول برتانیا در ایران از آزادی مطلق برای گشایش دفتر واحداث قلعه وحمل هرگونه وبه هر مقدار اسلحه ومهمات لازم داشته باشد.دوم ر جزیره ای که درخواست مالکیت آن را کرد در اختیارش قرار گیرد.سوم خارگ باید به بریتانیا واگذار گردد.
در سال 1768 سرانجام قراردادی بین کریم خان وبریتانیا علیه میرمهنا به امضاء رسید.
مهمترین بند این قرارداداین که انگلیسی ها میرمهنا را از جزیره خارگ اخراج کردند خارگ متعلق به آنان خواهد بود.در درگیری که میان قوای میرمهنا وقوای مشترک ایران و بریتانیا صورت گرفت منجر به شکست مفتضحانه قوای مشترک ایران وبریتانیا  گردید ودر این درگیری تعداد 50 نفر از قوای انگلیسی ها کشته وزخمی شدند.
حاکمان بریتانیا وایران به این نتیجه رسیده بودند که مبارزه ونبرد رویاروی با میرمهنا هیچ ثمری بدنبال نخواهد داشت.
پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیدند که مهمترین راه پیروزی در این راه همان برانداختن آتش اختلاف خواهد بود.در این میان قرعه به نام فردی افتاد که حسن سلطان نام داشت. حسن سلطان یکی از نزدیکان میرمهنا بود و مسولیت این خیانت  به عهده او گذاشته شده با وعده هایی حسن سلطان را به انجام این کار ترغیب نمودند وقرار براین گردید که حسن سلطان با کشت وکشتار وقتل عام وسیعی ضمن کودتا میرمهنا را دستگیر ویا به قتل برساند.
میرمهنا با هوشیاری که داشت توطئه آنها را در نطفه خفه کرد او دریافته بود که این توطئه وخیانت پایان خوبی در بر نخواهد داشت ودر درگیری خانوادگی عده بی شماری از افراد بی گناه که بسیاری از آنها بستگان طرفین هستند کشته خوهند شد. به ناچار او با تنی چند از یاران و همرزمانش خارگ را به قصد نامعلومی ترک کردند. ولی در این میان تنها او نبود که این جزیره را ترک می کرد بسیاری از فرماندهان،نزدیکان،همرامان،همرزمان،مشاوران و......میرمهنا که سالها برای آزاد سازی جزیره خارگ از دست دشمن دست از جان شسته بودند در راه آزاد سازی همین جزیره خارگ بسیاری از پاکترین،عزیز ترین،شجاع ترین،فهیم ترین جوانان این بندر دلیرانه در برابر اشغالگران به مبارزه بر خواستند وشجاعانه به شهادت رسیدند. تنها آبهای پاک وبی غل وغش نیلگون خلیج همیشه فارس شهادت خواهد داد که استقامت،پایداری نیروهای وفادار و مخلص وبا انگیزه میرمهنا که با نثار خون های پاک خود که در اثر مواقع شدت در گیری ها بحدی می رسید که آبهای نیلگون رنگ خون به خود می گرفت در چنین شرایطی آزاد سازی جزیره خارگ فراهم ساخته شد.
در این مسیر خون های پاک بسیاری از جوانان این مرز بوم نثار گردید.
به ناچار آنها نیز صلاح را ذر این دیدند که پس از خارج شدن میر مهنا از جزیره خارگ آنها نیز هر چه سریعتر خارگ را به مقصدهایی ترک نمایند.

ادامه

 یاران میرمهنا رای خروج از جزیره خارگ با مشکل خاصی مواجه نبودند چون کشتی های بزرگ ومجهزی که از هلندیها به غنیمت گرفته بودند در اختیار آنها قرار داشت. کشتی های جنگی وتوپدار هلندیها هم از نظر مقاومت در برابر شدت امواج سهمگین دریا وهم از نظر دریا پیمائی در نوع خود بسیار خوب ومناسب وکم نظیر بودند.
یاران وهم رزمان میرمهنا هر کدام چندین سال سابقه دریانوردی داشتند ودر شمار افرادی که دریا سالار نامیده می شدند محسوب می گردیدند واز نظر شناسایی راهها ومسیرهای دریائی هر کدام ناخدا،راهنما، ربان،خبره وبسیار قابل با تجربه وکم مانند بودند.
پس از خیانت حسن سلطان بسیاری از یاران وهم رزمان واقعی وبستگان دور ونزدیک میرمهنا با کشتی های به غنیمت گرفته شده هلندیها جزیره خارگ را به مقصدهایی ترک نمودند.
عده ای از آنها به سوی جزیره(فیلی چه) ویا(فیلی کا) کنونی کویت شراع کشیدند ودر آن جزیره ساکن شدند.
دراین میان از یاران وهمرزمان وهمسنگران میرمهنا که با بستگانش جزیره خارگ رابه مقصدهای نا معمولی ترک می کردند از افرادی چون بوموسی وبه قولی وروایتی از فرد دیگری بنام القاسمی(جد بزرگ حاکم فعلی شارجه) نام برده شده است.
موسی نام شخصی است بو موسی به صورت های متفاوتی معنا شده است بعضی منابع بو موسی را به معنی باباموسی دانسته اند وبرخی دیگر هم بوموسی را به معنای پدر موسی نامیده اند.
در مورد بو موسی ماهنامه اندیشمند وتاریخ سیاسی ایران معاصر زمان در شماره 28(دیماه  1383) به نقل از کیهان 12/ 9/ 1350 چنین آمده است.
گفته می شود که نام جزیره بو موسی از نام یک سرباز لشکر میر مهنا در زمان کریم خان زند گرفته شده است وی پس از جداشدن از لشکر میرمهنا وبا ورود به جزیره نام خود را بر آن جزیره گذاشت واز آن تاریخ به بعد آن جزیره به نام  جزیره بو موسی معروف گردید.
انگلیسی ها نیز پس از آنکه بر خلیج فارس تسلط پیدا کردند جهت حذف وطرد نامها وعناصر ایرانی از سراسر خلیج فارس عنوان ابو موسی را که ظاهری عربی داشت به طور رسمی جهت نامیدن این از سراسر خلیج فارس عنوان ابو موسی را که ظاهری عربی داشت به طور رسمی جهت نامیدن این جزیره بکار بردند جزیره بو موسی تقریبا در میان آبهای خلیج همیشه فارس بین بندر لنگه و شارجه قرار دارد. فاصله این جزیره تا لنگه 67 کیلومتر واز کرانه شارجه 64 کیلومتر است. ولی اگر بخواهیم فاصله آن جزیره را نسبت به سایر جزایر ایرانی واقع در خلیج همیشه فارس که همان امتداد سرزمین ایران است در نظر بگیریم فاصله بوموسی از ایران بسیار کمتر از فاصله آن تا شارجه است.
چنانچه فاصله بو موسی تا جزیره سری 45 کیلومتر وفاصله آن جزیره تا تنب بزرگ 46 کیلومتر وتا تنب کوچک 44 کیلومتر. جزیره بو موسی پستی وبلندی چندانی ندارد.
بلندترین نقطه جزیره در بخش شمالی آن قرار دارد کوه مخرطی شکل که رنگ آن کوه تیره می باشد ویکصد وده متر بلندیدارد وبیشتر به کوه حلوا معروف است .
مرکز آمار ایران وسعت جزیره بوموسی را 66 کیلومتر بر آورد کرده است.
آب آشامیدن جزیره از چاههای حفر شده در همین جزیره تامین می گردد.
داشتن آب و زمین های مستعد موجب گردیده است که جزیره بو موسی از پوشش گیاهی در خور توجه به ویژه به شکل نخلستان در بخش هایی از جزیره بر خوردار باشد.
با توجه به اینکه آن جزیره از پوشش گیاهی بسیار قابل توجهی بر خوردار بوده وهست همواره مورد توجه حاکمان بخش جنوبی خلیج فارس قرار داشت .
حاکمان ایرانی بو موسی همه ساله مبالغ هنگفتی بابت اجاره چرای احشام از حاکمان بخش جنوبی خلیج همیشه فارس دریافت می کردند.
امارت متحده عربی در سال 1971به استقلال رسید واز سوابق چندانی برخوردار نیست ولی با این مدت کمی که از استقلالش می گذرد خیابان و میادین مختلفی را به نام ابو موسی نامگذاری نموده است . دکتر القاسمی حاکم کنونی شارجه تنها کسی است در میان شیوخ خلیج   فارس که تحصیلات در سطح دکترا دارند.
وی اخیرا در کتابی تحت الامیرالتائر به دفاع از پیشینیان خود پرداخته وادعاهای دروغین کشورهای استعمار گر اروپایی را مبنی بر اینکه اجداد او دزد دریائی     بوده اند را رد کرده است.
همچنین او با لحنی وادبیاتی وبه گونه ای عنوان نموده است که میر مهنا ومبارزات وشجاعت های آن سردار رشید نام و سایر همرزمانش به آنان تعلق داشته است.
در حالیکه اجداد همین امیر در دوران صفویه در سواحل شمالی خلیج فارس ساکن شدند. اول اینکه اجداد این امیر شیعه بودند دوم اینکه ایرانی محسوب می شدند سوم اینکه به روایتی قسمتی از بستگان این امیر در لنگه و قسمتی دیگر از آنان در بندریگ ساکن شدند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...