میرعلی خان بندرریگی

میرعلی خان بندرریگی                   نویسنده:عبدالحمید قیصری
 ازمیرعلی خان بندریگی به  عنوان حاکم وضابط بندریگ دراواخر دوران سلطنت کریم خان زند وکسی که لطفعلی خان زند را که به هنگام فرار از طریق لارستان (1203 ه.ق) به بنادر وبوشهر آمده بود مورد حمایت و یاری قرار داد نام برده شده است .لطفعلی خان زند دوبار از حاکمان بوشهر در خواست حمایت و یاری کرد.
بار اول موقعی بود که آقا محمد خان قاجار با زندیه در جدال بود وبسیاری از ساکنان از جمله حاکم بوشهر به حمایت از لطفعلی خان بر خواستند .
به این معنی جعفرخان پدر لطفعلی خان در شیراز کشته شد لطفعلی خان با لشکری در کرمان بود همینکه خبر قتل جعفر خان پدر لطفعلی خان در کرمان منتشر شد لشکری که با لطفعلی خان بود از هم پاشید و لطفعلی خان از روی ناچاری به حاکم بوشهر پناه برد از بخت بد حاکم بوشهر زندگی را بدرود حیات گفته بود ولی جانشین او برای حمایت از او بنا به وصیت پدر لشکری فراهم ساخت ولطفعلی خان زند را دررفتن به شیراز یاری داد.
در مرتبه دوم (1206ه.ق)که حاجی میرزا ابراهیم خان اعتماد الدوله (کلانتر)دروازه شیراز را به روی لطفعلی خان زند بست واو را به شیراز راه نداد .
حاجی میرزا ابراهیم خان اعتماد الدوله (کلانتر) که از او فردی خیانت  کار یاد شده است آورده اند که بعد از اینکه لطفعلی خان با انبوهی از سپاهیان که در خارج از شیراز بسر می برد حاجی میرزا ابراهیم خان اعتماد الدوله (کلانتر) اعلام کرده بود که هر کس با لطفعلی خان بماند وبه خانه خود بر نگردد  دمار از روزگارخانواده  وکسان او خواهیم کشید به ناچار لطفعلی خان به بوشهر پناه آورد ولی چون حاکم بوشهر از دوستان نزدیک حاجی میرزا ابراهیم خان اعتمادالدوله  (کلانتر) بود نه تنها از همکاری وحمایت از او خودداری کرد حتی در تکاپوی دستگیری وی بر آمد.
در اتحادی که میان حاجی میرزا ابراهیم خان اعتمادالدوله (کلانتر) وبرادرش حاجی عبدالرحیم وچند تن دیگر از قوامین دشتستان وگرمسیر به ویژه رضا قلی خان کازرونی وحاکم بوشهر ودشتستان به وجود آمده بود وهدف آنها این بود که لطفعلی خان از میان برداشته شود وپس از برداشته شدن لطفعلی خان در میان خود حکومت متحدی تشکیل دهند .
آقا محمد خان در نتیجه خیانت ها واقدامات حاجی میرزا خان اعتمادالدوله (کلانتر) وارد شیراز شد وبه راحتی بر اوضاع مسلط شد.
حاجی میرزا ابراهیم خان اعتمادالدوله (کلانتر)مهمترین عامل وباعث پیروزی آقا محمد خان قاجار در شیراز شد وبساطت نمود که فرزندان شیرازی ها را مسترد دارند ولی خان قاجار در جواب او گفته بود که چیزی که بدست قشون افتاد نمی توان پس گرفت.
مگر قشون بیگانه ودشمن دیرین که وارد کشور می شدند جز اینکه مردم را می کشتند ومال ، دارائی آنها را به غارت و فرزندانشان را به بردگی می بردند
حاکم بوشهر برخلاف گذشته به لطفعلی خان اجازه ورود به بوشهر را نداد وحتی در تکاپوی دستگیری وی برآمد.
لطفعلی خان ناچار به بندریگ رفت وبه میر علی خان حاکم وضابط بندریگ پناه آورد دراین میان دو حاکم بوشهر و بندریگ با همدیگر دشمنی دیرینه داشتند.
حاکم بوشهر از پیوستن و پناه آوردن لطفعلی خان زند به حاکم بندریگ بسیار ناراحت ونگران شد وبه توصیه دوستش حاجی میرزا ابراهیم خان اعتماد الدوله (کلانتر) استمداد جست.
وبه همین منظور حاجی میرزا ابراهیم خان اعتمادالدوله (کلانتر) هم سه هزار نفر سواره وپیاده به سرکردگی رضا قلی خان شاه سون برای سرکوبی ائتلاف لطفغلی خان زند ومیر علی خان حاکم بندریگ از شیراز روانه  دشتستان کرد وچون نیروی اعزامی به برازجان رسید به سپاهیان حاکم بوشهر ودشتستان ملحق شدند.

ادامه

لطفعلی خان که از بوشهر ناامید شده بود به بندریگ وارد شد واز حاکم وضابط بندریگ میر علی خان استمداد طلبید. میر علی خان حاکم بندریگ مقدم لطفعلی خان را گرامی داشت وبه قدر امکان در اعانت او کوشید روی همین اصل با معدودی نیروهای کمکی میرعلی خان حاکم وضابط بندریگ وزال خان خشتی به قصد شیراز حرکت کرد ودر قریه تنگستان سپاهیانی که لطفعلی خان زند را همراهی می کردند با سپاهیان رضا قلی خان شاه سون وسپاهیان حاکم بوشهر ودشتستان درگیر شدند در این درگیری نیروهای ائتلاف حاکم بوشهر ودشتستان ونیروهای اعزامی میرزا ابراهیم خان اعتماد الدولدوله (کلانتر)شکست سختی خوردند بسیاری از نیروهای پیاده بدون درگیری میدان جنگ را رها وپا به گریز نهادند وبسیاری از نیروهای سواره که رضا قلی خان شاه سون را همراهی می کردند او را رها نمودند وبه نیروهای ائتلاف لطفعلی خان زند ومیر علی خان  بندریگی ملحق شده وبه او پیوسته وبه پیشروی خود به سمت شیراز ادامه دادند .
لطفعلی خان زند در مقابل کمک وحمایت هائیکه میر علی خان حاکم وضابط بندریگ در حق او انجام داده بود همیشه او را می ستود.
میرعلی خان حاکم وضابط بندریگ هیچ گونه قرابت وبستگی با خاندان حیات داودی نداشته است .
منابع:
1-فرهنگ نامه بوشهر-دکتر سید جعفر حمیدی
2-کریم خان زند وخلیج فارس-احمد فرامرزی
3-تنگستان جلد -2عبدالحسین احمدی ریشهری
4-کریم خان زند-غلامعلی رجائی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...