خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

خاطرات دبستان منوچهری بندرریگ

خاطرات دبستان منوچهری بندرریگ

  گوشه ای از خاطرات ما در منوچهری با حاج نجف نجفی بیاد آن تسبیح دانه درشتی که دردستش می چرخید و گاهی نیز آن را در گوش ما قرار می داد و می پیچاند. خوب به یاد دارم صوت دلنشینش را در زنگ قرآن و علاقه فراوانش به یاد دادن قرآن به ما . بعضی مواقع در زنگ استر...