خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

بازی های محلی بندرریگ

بازی های محلی بندرریگ

بازی های محلی بندرریگ     اتوتل توت متل بازیکنان ردیف مى‌نشینند و پاهاى خود را دراز مى‌کنند. آن‌گاه یکى استاد شده و در حالى‌که با دست روى پاى بازیکنان مى‌زند چنین مى‌خواند : اتوتل توت متل ناراحمدی، نارشکر تیشه وردار و برو به جنگ کانظر [تیشه بردار و برو...