خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

میرعلی خان بندرریگی

میرعلی خان بندرریگی

میرعلی خان بندرریگی                   نویسنده:عبدالحمید قیصری  ازمیرعلی خان بندریگی به  عنوان حاکم وضابط بندریگ دراواخر دوران سلطنت کریم خان زند وکسی که لطفعلی خان زند را که به هنگام فرار از طریق لارستان (1203 ه.ق) به بنادر وبوشهر آمده بود مورد حمایت و...