گرامافون

صفحه گرام سنفونی آلبوم (سه صفحه 33) دور بزرگ در حد نو بسیار تمیز

VERDI
RIGOLETTO 
BEVRLY SILLS SHERRILL MILNS ALFRED KRAUS
Mignon Dunn Samuel Ramey
Ambrosian Opera Chorus & Philhamonia ORCHESTRA
julius rudel

قیمت آلبوم سه صفحه 150.000ت

صفحه گرام سنفونی آلبوم (سه صفحه 33) دور بزرگ در حد نو بسیار تمیز

VERDI
RIGOLETTO 
BEVRLY SILLS SHERRILL MILNS ALFRED KRAUS
Mignon Dunn Samuel Ramey
Ambrosian Opera Chorus & Philhamonia ORCHESTRA
julius rudel

قیمت آلبوم سه صفحه 150.000ت

​​​​​​​