اسپلایسر مونتاژفیلم های 8 میلیمتری

 

 اسپلایسر مونتاژفیلم

 اسپلایسر فیلم های 8 میلیمتری

اسپلایسر ، فیلم چسبان ( Splicer )

تدوین گران بعد از برش دادن فیلم ها ، برای رسیدن به نماهای مطلوب ، باید آنها را به هم بچسبانند تا یک نوار فیلم متوالی حاصل شود. برای این کار از دستگاهی به نام اسپلایسر استفاده می شود. این دستگاه ها بر دو نوع هستند :

اسپلایسر با نوار چسب

این نوع اسپلایسر ، دو سر فیلم را با نوار چسب به هم وصل می کند. در این حالت ، لازم نیست انتهای فیلم ها را بتراشند ، بلکه آنها را لب به لب هم قرار می دهند و با دستگاه آنها را به هم می چسبانند. استفاده از این دستگاه آسان است و این نوع چسباندن از استحکام کمتری برخوردار است ، به همین خاطر در نسخه های کار ، که هنوز به تصمیم قطعی نرسیده اند ، از این روش استفاده می شود ، البته این چسب ها ممکن است به فیلم صدمه وارد کنند.

 

اسپلایسر با چسب مایع

این نوع اسپلایسر دو سر فیلم را با چسب مایع به هم می چسباند. در این حالت بخش کوچکی از لبه هر دو فیلم را می تراشند و سپس آن بخش ها را بر روی هم قرار می دهند و با دستگاه به هم می چسبانند. استفاده از این روش از استحکام بیشتری برخوردار است و به فیلم صدمه وارد نمی کند ، به همین خاطر بعد از رسیدن به تصمیم نهایی از این روش برای چسباندن فیلم ها استفاده می کنند.

منبع مطلب

 اسپلایسر فیلم های 16 و 8 میلیمتریA-LPL_Splicer  2

 

 اسپلایسر فیلم های 16 و 8 میلیمتریA-LPL_Splicer  2

خرید از فروشگاه

 اسپلایسر فیلم های  8 میلیمتریBOLEX Super 

 

Splicers, Fuji-Film 2-Trackاسپلایسر فیلم های 8 میلیمتری  

اسپلایسر فیلم های  8 میلیمتریDeluxe-Cir-Ciro

خرید از فروشگاه

اسپلایسر فیلم های  8 میلیمتریeumig  Splicer

 

اسپلایسر فیلم های  8 میلیمتریHAKUBA  AUTO SPLICER

خرید از فروشگاه

09174251447