مدیران و آموزگاران دبستان منوچهری بندرریگ

مدیران و آموزگاران دبستان منوچهری بندرریگ

مدیر وآموزگاران دبستان منوچهری بندر ریگ در سال تحصیلی 44-43 از چپ به راست :
آقای عبدالحسین عظیمی – مرحوم آقای نعمت ا... محمدی _ آقای جهان افروزیان – مرحوم آقای نجف نجفی ( مدیر ) – آقای میرشکاری – آقای فرهی  - آقای قاسم قاسمیان

ارسال عکس جناب مهندس اردشیر محمدی

 منوچهری آتشی  تدریس سال 1333 دبستان منوچهریمحمدرضا عزیزپور  آموزگار دبستان منوچهری بندرریگ 1353

خانم فاطمه مشایخ

خانم معصومه رسولی

خانم توانگر

خانم حسین زاده

عبدالخالق محمدی

عبدالحسین عظیمی

عزیز عرب زاده

حسن درخشنده

حسینعلی کرم نژاد تدریس 1359-1358 کلاس پنچم